Klachtenreglement

Opleiding Sportmassage Friesland

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de

Opleiding Sportmassage Friesland m.b.t. aantasting van de rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad;

b. klager / klaagster ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten

van de Opleiding Sportmassage Friesland of de aangewezen of wettelijk vertegenwoordiger ook wanneer de klager inmiddels is overleden;

c. beklaagde (m/v) een medewerker en/of vrijwilliger van de opleiding; Opleiding Sportmassage op wie de klacht betrekking heeft

d. medewerker en/of vrijwilliger diegene die op grond van een (mondelinge) overeenkomst

werk verricht voor de Opleiding Sportmassage Friesland

 Artikel 2 Doelstelling

Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van de Opleiding Sportmassage Friesland een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed. 

Artikel 3 Klachtbehandeling in de praktijk

1. Een klager wendt zich tot de beklaagde op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op

deze wijze tot een oplossing te komen.

2. De medewerker en/of vrijwilliger van Opleiding Sportmassage Friesland verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen hem/haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen. 

Artikel 4. Criteria klachtenbehandeling

1. De directie van Opleiding Sportmassage Friesland NGS hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht.

a. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad

b. De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie

c. Voorval en klacht moeten binnen termijn van redelijkheid en billijkheid worden

ingediend, voorzover er geen wettelijke termijn worden gesteld.

In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld. 

Artikel 5 De feitelijke behandeling van de klacht

1. Onderzoek.

a. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of een gedelegeerde

van  Opleiding Sportmassage Friesland contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtenafhandeling conform dit reglement toegelicht.

b. Het hoofdbestuur van Opleiding Sportmassage Friesland stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van Opleiding Sportmassage Friesland de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.

c. Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van Opleiding Sportmassage Friesland gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden. 

Artikel 6 De afhandeling van de klacht

1. De directie van Opleiding Sportmassage Friesland stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.

2. Indien de directie van Opleiding Sportmassage Friesland niet in staat is om binnen de in lid 1 gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie is geklaagd hiervan op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen. 

Artikel 7 Beëindiging van de procedure

De klachtprocedure is geëindigd wanneer:

a. De directie van Opleiding Sportmassage Friesland met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld,

b. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling,

middels het intrekken van de klacht.

c. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht. 

Artikel 8 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie t.a.v. de te nemen voorzieningen.