Privacyreglement

Opleiding Sportmassage Friesland

1. ALGEMENE BEPALINGEN

a) Onze opleiding dient zijn klanten door middel van gerichte informatie op de hoogte te stellen

van het bestaan, het doel en de werkwijze van dit privacyreglement.

b) In dit reglement zijn bepalingen opgenomen betreffende de wijze waarop met persoonlijke

gegevens van de klant dient te worden omgegaan.

c) Met betrekking tot alle geregistreerde en niet geregistreerde informatie betreffende de

klant waarover wij beschikken geldt onverminderd een geheimhoudingplicht.

2. BEGRIPSBEPLAING

a) Medewerker: diegene die op grond van een overeenkomst arbeid verricht voor onze opleiding

b) Inzage- en kopijrecht: het recht om alleen die informatie in te zien die op hem/haar

betrekking heeft. De klant heeft het kopijrecht op betreffende informatie.

c) Klant: de cursist van opleiding sportmassage Friesland

3. DOSSIERBEHEER

a) Het klantendossier is een instrument voor de opleiding en is in principe alleen voor

medewerkers van onze opleiding vrij toegankelijk.

b) Alle in het klantendossier opgenomen informatie waaronder

I. N.a.w. gegevens van de klant

II. Onderzoek- c.q. vragenformulieren klant

III. andere formulieren m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant

IV. andere aantekeningen m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant

V. alle correspondentie tussen Opleiding Sportmassage Friesland  en de klant.

dient als persoonlijk en derhalve als vertrouwelijk te worden aangemerkt.

c) Opleiding Sportmassage Friesland draagt zorg voor zorgvuldigheid en beheer van het dossier,

het adressen- en gegevensbestand op een zodanige manier dat geheimhouding van de inhoud

ervan en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant verzekerd zijn.

4. INZAGERECHT en KOPIJRECHT

a. De klant heeft het inzage- en kopijrecht van de in zijn dossier opgenomen gegevens.

b. Opleiding Sportmassage Friesland dient ervoor zorg te dragen dat, tijdens de uitoefening van het inzage- en kopijrecht de privacy van derden gewaarborgd is.

c. Om zijn inzage- en/of kopijrecht te kunnen uitoefenen dient de klant daartoe een

schriftelijk verzoek aan onze opleiding te richten.

d. Deze verzoekbrief wordt in het dossier bewaard.

e. Het inzage- en/of kopijrecht wordt uitgeoefend in aanwezigheid van de directie van de opleiding.

5. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DERDEN

  1. Opleiding Sportmassage Friesland is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van de

klant aan derden inzage te geven in het dossier of hen gegevens uit het dossier ter beschikking te stellen.

b. Met ‘derden’ worden hier uitsluitend bedoeld degenen die rechtstreeks professioneel

betrokken zijn bij de actuele taakuitoefening of hulpverlening aan de klant.

c. Aan overige derden wordt nimmer inzage in het dossier gegeven.

d. Aan derden die functioneel betrokken zijn bij de eventuele taak- of functie uitoefening

van de klant wordt in overleg en met en na schriftelijke toestemming van klant

uitsluitend die informatie verstrekt welke direct relevant is voor een adequate taakuitoefening

e. De schriftelijke toestemming wordt in het dossier bewaard.

f. Indien de klant bezwaar maakt tegen het verstrekken van relevante c.q. essentiële

informatie aan derden genoemd in de artikelen 4a,4b en 4d terwijl opleiding Sportmassage

Friesland deze  informatieverstrekking in het directe belang voor de gezondheid en belang van

klant acht, dient dit bezwaar schriftelijk te worden vastgelegd en opgenomen te worden in

het dossier, indien mogelijk voorzien van de paraaf van de klant.

g. Opleiding Sportmassage Friesland behoeft geen toestemming van klant voor het verstrekken

van gegevens uit diens dossier of anderszins over de klant indien hij deze gegevens tevoren zodanig anonimiseert dat deze redelijkerwijs onherkenbaar en tot de klant onherleidbaar zijn gemaakt.

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN ANALYSES

TEN BEHOEVE VAN STATISTISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN.

  1. Opleiding Sportmassage Friesland draagt zorg voor het anonimiseren van alle

persoonsgegevens in het kader van gegevensverwerking ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doelen.

b. Verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke

doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor zij

eerder zijn verzameld, indien Opleiding Sportmassage Friesland de nodige voorzieningen

heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking van persoonsgegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

c. Het bouwen van een datawarehouse en de analyse van de daarin opgenomen

persoonsgegevens wordt beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens ten

behoeve van statistische doeleinden, indien is voldaan aan de bepalingen van het vorige lid.

d. Teneinde de gerichtheid van marketingactiviteiten te bevorderen, kunnen analysewerkzaamheden worden verricht op de persoonsgegevens die in het kader van

marketingactiviteiten verzameld zijn.

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS.

  1. Opleiding Sportmassage Friesland treft, rekening houdend met de stand van de techniek, de

risico’s die de verwerking van persoonsgegevens en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vroegtijdige vernietiging, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige vorm van onwettige verwerking van persoonsgegevens.

  1. In geval van verwerking van persoonsgegevens door een externe bewerker kiest de Opleiding

Sportmassage Friesland een bewerker die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verrichten verwerking van persoonsgegevens. Met deze bewerker wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten.

8. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

  1. Opleiding Sportmassage Friesland vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant na 7 jaar.
  2. Opleiding Sportmassage Friesland vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de klant te hebben ontvangen.

d)   De verzoekbrief wordt opgenomen in het dossier.

e)   Indien Opleiding Sportmassage Friesland om zwaarwegende redenen het verzoek van klant

afwijst zal hij deze weigering met reden omkleedt binnen twee maanden na ontvangst van de verzoekbrief schriftelijk aan klant meedelen.

f)   Indien Opleiding Sportmassage Friesland de gegevens van de klant zodanig bewerkt dat herleiding tot de persoon van klant redelijkerwijs onmogelijk is kunnen deze gegevens in geanonimiseerde vorm voor onbeperkte duur bewaard blijven.

9. SLOTBEPALING

  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal Opleiding Sportmassage Friesland dit

bespreken met de klant. Indien gewenst zal dit leiden tot een aanvulling op dit reglement.